30 дек. 2008 г.

Условия к договору личного страхования СК "Ингосстрах"


По секрету всему свету выкладываю договор личного страхования,а точнее условия страхования к договору который обычно идет при покупке в кредит через ПриватБанк. Внимательно ознакомьтесь с условиями. Документ в свободном распространении:
УМОВИ СТРАХУВАННЯ

1. Права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору
1.1. Страховик зобов’язаний:
1.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
1.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати Застрахованій особі, Страхувальнику або Вигодонабувачу.
1.1.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у строки та в порядку, передбачені Правилами страхування та розділом 3 умов страхування. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені у розмірі 0,01% від належної до сплати суми за кожен день прострочення.
1.1.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
1.1.5. Письмово повідомити Страхувальника про відмову у страховій виплаті протягом 5 робочих днів після прийняття рішення.
1.2. Страхувальник зобов'язаний:
1.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі.
1.2.2. При укладанні цього Договору надати Страховику в особі Страхового агента інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
1.2.3. Повідомити Страховика в особі Страхового агента про інші діючі договори страхування щодо об'єкта страхування за цим Договором.
1.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
1.2.5. Повідомити Страхового агента про настання страхового випадку у строки та порядку, передбачені Правилами страхування та цим Договором.
1.2.6. Для вирішення питання про здійснення страхової виплати надати Страховому агенту документи, зазначені у п.3.3 умов страхування.
Обов’язки Страхувальника за цим Договором, за винятком обов’язків щодо сплати страхового платежу, також розповсюджуються на Застраховану особу. Невиконання Застрахованою особою цих обов’язків спричиняє ті ж наслідки, що і невиконання їх безпосередньо Страхувальником.
1.3. Страховик має право:
1.3.1. Вимагати від Страхувальника надання необхідної інформації, що має значення для оцінки ступеня страхового ризику.
1.3.2. У разі необхідності, робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку – проводити розслідування причин та обставин події, що підпадає під ознаки страхового випадку. З цією метою Страховик має право призначати незалежних експертів, направити Застраховану особу для проходження медичного огляду до вказаного Страховиком в особі страхового агента медичного закладу або лікаря (чи направити лікаря до Застрахованої особи для її огляду).
1.3.3. Перевіряти надану Страхувальником інформацію.
1.3.4. Відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених розділом 4 умов страхування.
1.3.5. Вимагати від Страхувальника повернення страхової виплати, якщо після її здійснення стало відомо про обставини, зазначені у розділі 4 умов страхування.
1.3.6. Достроково припинити дію цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором.
1.3.7. У разі появи причин для сумніву в обґрунтованості (законності) здійснення страхової виплати, відстрочити її до отримання підтвердження або спростування цих причин відповідними органами на термін, що не може перевищувати трьох місяців.
1.3.8. Відкласти здійснення страхової виплати у разі, якщо по факту, який став причиною настання страхового, ведеться кримінальна справа або розпочато судовий процес. Здійснення страхової виплати відкладається до закінчення розслідування та судового розгляду або встановлення не винуватості Страхувальника (Застрахованої особи) або Вигодонабувача (спадкоємця).
1.4. Страхувальник має право:
1.4.1. Достроково припинити дію цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором.
1.4.2. Укладати зі Страховиком в особі Страхового агента Договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб), за їх згодою.
1.4.3. Оскаржити відмову Страховика у страховій виплаті в судовому порядку.
1.4.4. Вимагати від Страховика в особі Страхового агента при настанні страхового випадку здійснення страхової виплати у порядку та розмірі, передбачених умовами цього Договору.1.4.5. Подавати Страховику скарги на дії представників Страхового агента, а також оскаржувати ці дії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2. Порядок зміни і припинення дії Договору
2.1. Цей Договір припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
2.1.1) закінчення строку його дії;
2.1.2) виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
2.1.3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені цим Договором строки;
2.1.4) ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України “Про страхування”;
2.1.5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
2.1.6) прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;
2.1.7) виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором (або у разі заміни предмету застави) - у разі подання Страхувальником заяви не пізніше ніж за 30 календарних днів до бажаної дати
припинення Договору страхування. У цьому разі Страховик повертає Страхувальнику страховий платіж за останній оплачений страховий рік у розмірі, пропорційному строку, що залишається до кінця оплаченого строку дії цього Договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених у розмірі 30% страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. У разі неподання такої заяви, Договір діє до кінця оплаченого строку на користь Страхувальника. Страхові платежі за минулі роки страхування не повертаються.
3. Умови здійснення страхових виплат
3.1. У разі настання події, яка підпадає під ознаки страхового випадку, Страхувальник або Застрахована особа, а у випадку смерті Застрахованої особи – Вигодонабувач, повинні у строк не пізніше одного року з дня настання події повідомити Страховика про її настання.
3.2. Для отримання страхової виплати Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач чи спадкоємець Застрахованої особи повинні звернутися до Страховика в особі Страхового агента з письмовою заявою про страхову виплату та надати документи, які підтверджують факт настання страхового випадку.
3.3. До заяви про страхову виплату повинні додаватися такі документи, в залежності від страхового випадку:
- цей Договір;
- документ про сплату страхового платежу;
- документи, що підтверджують факт настання страхового випадку: медична картка; виписка з історії хвороби; лікарняний лист; довідка медичного закладу, підписана відповідальною особою та завірена печаткою медичного закладу; довідка спеціального уповноваженого органу про встановлення групи інвалідності; акт про нещасний випадок на виробництві; акт про дорожньо-транспортну пригоду; копія свідоцтва про смерть – у випадку смерті Застрахованої особи; судове рішення або вирок суду; документи органів МНС, правоохоронних та інших компетентних органів щодо обставин та причин настання страхового випадку;
- документ, що посвічує особу – одержувача страхової виплати;
- копія свідоцтва про право на спадщину (для спадкоємця Застрахованої особи).
3.4. Страхова виплата при настанні страхового випадку, передбаченого цим Договором, здійснюється Страховиком в особі Страхового агента у таких розмірах:
3.4.1. У разі смерті Застрахованої особи – 100% (сто відсотків) страхової суми.
3.4.2. У разі встановлення Застрахованій особі інвалідності:
1-ї групи - 90% (дев’яносто відсотків) страхової суми;
2-ї групи - 75% (сімдесят п’ять відсотків) страхової суми;
3-ї групи - 50 % (п’ятдесят відсотків) страхової суми.
Якщо протягом дії цього Договору після встановлення Застрахованій особі інвалідності внаслідок нещасного випадку буде встановлено інвалідність вищої групи або настане смерть Застрахованої особи внаслідок цього ж нещасного випадку, страхова виплата за відповідним страховим випадком здійснюється за вирахуванням раніше здійснених за цим Договором виплат.
3.5. Страховик в особі Страхового агента Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту одержання заяви про страхову виплату і документів, передбачених п.3.3 умов страхування, приймає рішення про здійснення або про відмову в здійсненні страхової виплати, яке оформляється Страховим актом.3.6. У разі прийняття рішення про здійснення страхової виплати, вона виплачується Страховиком в особі Страхового
агента Застрахованій особі або Вигодонабувачеві (спадкоємцям Застрахованої особи) протягом п’яти банківських днів з моменту оформлення страхового акта відповідно до нижченаведеного механізму:
3.6.1. Якщо на момент прийняття рішення про страхову виплату:
1) у Страхувальника існує заборгованість за Кредитним договором, строки виконання якої вже настали, - страхова виплата здійснюється Вигодонабувачеві і спрямовується на погашення цієї заборгованості;
2) у Страхувальника існують зобов'язання за Кредитним договором щодо погашення кредиту, строки виконання яких ще не настали, - сума страхової виплати, яка залишилася після розрахунку за пп.1) цього пункту, що не перевищує загальної суми зобов'язань Страхувальника за Кредитним договором, вважається достроковим погашенням кредиту, виплачується Вигодонабувачеві і спрямовується на погашення кредиту;
Сума страхової виплати, що залишилася після здійснення виплат за пп. 2) цього пункту, здійснюється Страхувальнику або його нащадкам.
3.6.2. У разі дострокового розірвання Кредитного договору і пред'явлення кредиту до стягнення, при наявності заборгованості Страхувальника перед Вигодонабувачем (що підтверджується довідкою), страхова виплата здійснюється у порядку, передбаченому п. 2.1.7 умов страхування.
3.7. Для обчислення суми в іноземній валюті, необхідної для задоволення вимог Вигодонабувача, застосовується курс НБУ, встановлений для іноземної валюти за Кредитним договором по відношенню до гривні на день здійснення страхової виплати.
3.8. Після здійснення страхової виплати цей Договір зберігає дію до кінця оплаченого строку, а наступна відповідальність Страхового агента зменшується на виплачену суму. Якщо виплату здійснено в розмірі страхової суми, дія цього Договору в частині відповідальності Страхового агента припиняється з моменту списання вказаної грошової суми з поточного рахунку Страховика.
3.9. Загальна сума страхових виплат по кожній Застрахованій особі за одним або декількома страховими випадками не може перевищувати страхової суми, передбаченої цим Договором.

4. Причини відмови у страховій виплаті
4.1. Підставою для відмови Страхового агента у здійсненні страхової виплати є:
4.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
4.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
4.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання страхового випадку.
4.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин у строки, передбачені цим Договором, або створення Страховому агенту перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
4.1.5. Інші випадки, передбачені законодавством України.
4.2. Не визнаються страховими випадками: Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок нещасного випадку; Смерть Застрахованої особи, яка настала внаслідок захворювання Застрахованої особи; Стійка втрата Застрахованою особою працездатності (встановлення інвалідності) внаслідок нещасного випадку, які відбулися:
- до моменту набрання чинності цим Договором;
- після припинення дії цього Договору, за винятком випадків;
- внаслідок вчинення або спроби вчинення Застрахованою особою або Вигодонабувачем протиправних дій;
- внаслідок самогубства або замаху Застрахованої особи на самогубство;
- внаслідок навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень, незалежно від її психічного стану, а також травм, отриманих Застрахованою особою, що знаходилася в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
- у зв’язку з вживанням Застрахованою особою алкоголю, наркотичних, токсичних, психотропних речовин, ліків без призначення лікаря, самолікування або лікування особою, яка не має медичної освіти;
- в результаті військових дій, громадянських безладь, страйків, терористичних актів, впливу ядерної енергії, іонізуючого випромінювання;
- при проведенні заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженням військової чи громадянської влади та політичних організацій;
- внаслідок порушення Застрахованою особою норм та правил безпеки праці та правил дорожнього руху.

5. Спори за цим Договором між Страхувальником і Страховиком вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються Законом України “Про страхування” та Правилами страхування.
7. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають рівну юридичну силу, і зберігаються по одному примірнику у
Страховика, Страхового агента та Страхувальника.
8. Інші умови за згодою сторін:
8.1. Місцем дії цього Договору є територія України.
9. Сторони домовились, що усi спори, розбiжностi або вимоги, якi виникають з даного Договору або в зв`язку з ним, у тому числi такi, що стосуються його виконання, порушення,припинення або визнання недiйсним, пiдлягають вирiшенню у Бабушкинському районому суді міста Дніпропетровська, разташованного за адресою : 49000 м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса,57.
10. При укладанні договору страхування Страховиком може бути використано факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами.З „Правилами страхування від нещасних випадків”, „Правилами страхування здоров’я на випадок хвороби» та умовами страхування ознайомлений.Страхувальник __________
м.п.Від Страховика_________

Комментариев нет:

Отправить комментарий

html counterсчетчик посетителей сайта